Privacyverklaring

Wetgeving
Bureau Extravert respecteert de privacy van haar cliënten en bezoekers aan onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend  in overeenstemming met de eisen die de Autoriteit persoonsgegevens stelt.
Met deze privacyverklaring geeft Bureau Extravert invulling aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Bureau Extravert doet rechtstreeks zaken met haar cliënten. Dat wil zeggen dat het contact dat je, als cliënt of potentiële cliënt, met ons hebt, voornamelijk persoonlijk of via de telefoon, post of via internet verloopt.

Bescherming van persoonsgegevens
Bureau Extravert respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Bureau Extravert verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door ons gevoerde persoonsgegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Waar in deze Privacyverklaring wordt gesproken over uw persoonsgegevens en privacy, zijn daaronder begrepen de persoonsgegevens en de privacy van degene die u vertegenwoordigt.
Wanneer je Bureau Extravert verzoekt in overeenstemming met de bepalingen uit een beheersovereenkomst het financiële beheer te voeren, kunnen wij gegevens van jou en van degene die je vertegenwoordigt verwerken. Het spreekt voor zich dat wij in het kader van deze verwerkingen jouw privacy waarborgen en respecteren conform de AVG.
Dit betekent onder andere dat jouw gegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in deze Privacyverklaring. Dat je persoonsgegevens door ons beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens. Wij zullen jouw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve als wij hiertoe wettelijk verplicht worden of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens jou.

Gegevensverwerking
Bureau Extravert verzamelt en verwerkt met als doel het verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering. Wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stem je in met het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens in overeenkomst met deze Privacy-verklaring.

Inzage, correctie en verwijderen persoonsgegevens
Uiteraard heb je de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Op verzoek van de betrokkene wordt een overzicht toegestuurd van de persoonlijke gegevens die in de archieven zijn opgeslagen (eenmalig). Indien je van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kun je een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Je verzoek kun je richten aan Bureau Extravert, Bjirkewei 29, 9287 LA Twijzelerheide

Archieven
De gegevens die aan Bureau Extravert worden aangeboden, worden door ons opgeslagen in de volgende systemen:

  1. Onview (Bewindvoerdersoftware)
  2. E-mail archief (Digitaal)
  3. Documenten archief (Digitaal)

Deze archieven zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Bureau Extravert en beveiligd met wachtwoorden, die uitsluitend bij ons bekend zijn en niet met derden worden gedeeld. De persoonlijke gegevens worden minimaal 7 jaar en maximaal 8 jaar bewaard.

Microsoft
Bureau Extravert maakt gebruik van opslag en software van Microsoft. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Microsoft opgeslagen op haar servers. Lees het privacy beleid van Microsoft voor meer informatie.

Wijziging Privacyverklaring
Bureau Extravert behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.

Overige bepalingen
Je hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens.